Oplysninger om garantiformuen (indskydergaranti)

Garantiformuen er en garantiordning, der dækker den enkelte kundes (indskyders) indestående med op til 100.000 EUR (ca. 750.000 kr.) i tilfælde af bankens konkurs eller rekonstruktion. Indestående over denne grænse dækkes som udgangspunkt ikke af Garantiformuen.

Har du lån eller en udnyttet kredit i banken, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån i banken, før du får dækning fra Garantiformuen.

Garantiformuen

Særlige typer af indskud

Enkelte typer af indlån har en udvidet dækning eller dækkes fuldt ud af Garantiformuen.

Indlån, der har et socialt formål i henhold til lov, f.eks. arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl., er beskyttet op til 150.000 EUR, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra beløbet blev sat ind på kontoen.

Indlån, som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse, er også beskyttet op til 150.000 EUR, dvs. ca. 1 mio. kr. i maksimalt 6 måneder fra beløbet blev sat ind på kontoen.

Indlån, som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller hovedsageligt skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. i op til 12 måneder fra, at beløbet indsættes på kontoen.

Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker bl.a. privatkunder. Det betyder, at du, som kunde i Coop Bank, er dækket.

Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere, hvis hver person er registreret som ejer af kontoen. Indestående på kontoen deles ligeligt mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkelt person kan få dækket af Garantiformuen.

Hvad dækkes ikke?

Nedenstående er eksempler på indlån og værdipapirer, der ikke dækkes af Garantiformuen:

  • Værdipapirer udstedt af instituttet selv
  • Indskud og værdipapirer, der hidrør fra transaktioner, i forbindelse med hvilke, der er blevet afsagt dom i forbindelse med hvidvaskning af penge
  • Indskud, hvis indehaver aldrig er blevet identificeret

Værdipapirer

I Coop Bank oprettes kun individuelle depoter til den enkelte kunde. Dette betyder, at kunder kan udtage værdipapirer uden om et eventuelt konkursbo som såkaldt separatist. Dvs. værdipapirer vil altid være fuldt dækket i tilfælde af bankens rekonstruktion eller konkurs uden beløbsbegrænsning.

Det bemærkes, at eventuelt indestående på en afkastkonto betragtes som almindeligt indlån og bliver dækket efter de almindelige regler for indlån.

Fremgangsmåde ved udbetaling fra Garantiformuen

Garantiformuen sender senest 5 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingens eller konkursens indtræden en oversigt over kundens samlede mellemværende med Coop Bank.

Dit nye pengeinstitut hjælper dig herefter med at anmelde dit krav over for Garantiformuen, der under normale omstændigheder vil foretage udbetaling inden for 7 arbejdsdage efter rekonstruktionsbehandlingen eller konkursens indtræden.

Det bemærkes, at reglerne for dækning blev ændret den. 1. juni 2015. Frem til denne dato var en række indskud særligt dækkede, herunder indskud på børneopsparing, etableringskonti og boligopsparing. Fra den 1. juni 2015 vil sådanne konti ikke længere være fuldt dækkede. Den saldo, der stod på kontiene den 31. maj 2015, vil dog stadig være fuldt dækkede.

Fremgangsmåde ved udbetaling fra Garantiformuen

Mere information

Du skal rette henvendelse til Garantiformuen, hvis du ikke har modtaget oversigten ved fristens udløb:

Garantiformuen
Kalvebog Brygge 43
1560 København V

Telefon: (+45) 33 14 62 45
Mail: mail@fs.dk
Web: www.fs.dk

Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler på www.fs.dk og www.finanstilsynet.dk, ringe til os på 43 86 11 11 på hverdage mellem kl. 9 og 17 eller sende en e-mail til kundeservice@coopbank.dk.