Vilkår for konto i Coop Bank til brug for Coop FordelsKonto

Gældende fra 25. januar 2024

1. Generelle betingelser

1.1 Indledning

Coop FordelsKonto er en fordelsordning for Coops medlemmer og profilkunder, som udbydes og administreres af Coop Danmark A/S.

Coop FordelsKonto er knyttet til en konto i Coop Bank A/S. Kontoen oprettes hos og administreres af Coop Bank.

For kontoen gælder de vilkår, som fremgår nedenfor.

1.2 Oprettelse af kontoen

Du opretter kontoen via Coop App’en, som du skal have downloadet til din smartphone.

For at få oprettet kontoen skal du være fyldt 18 år og have en betalingsmetode eller et betalingskort, som du tilføjer i Coop App’en i forbindelse med oprettelsen. Du skal derudover have dansk CPR-nummer samt folkeregister-adresse i Danmark.

1.3 Kommunikation og ændring af vilkår

Du modtager som udgangspunkt alle udskrifter, meddelelser, aftaler og vilkår m.v. fra os elektronisk enten pr. e-mail, i din Coop App, e-Boks eller via anden elektronisk kommunikationsform. Elektroniske breve, meddelelser m.v. har samme virkning, som hvis de var sendt med fysisk post.

Vi kan ændre disse vilkår uden varsel, når det er til fordel for dig. Ellers vil ændringer ske med 3 måneders varsel. Varsling vil som udgangspunkt ske pr. e-mail.

Det er dit ansvar at give besked, hvis dine kontaktoplysninger ændres. Oplysningerne kan du altid ændre i din profil i Coop app’en eller ved kontakt til Coop Medlemsservice.

Du kan altid finde den gældende version af vilkårene på vores hjemmeside: www.coopbank.dk.

2. Kontoen

2.1 Indbetaling til kontoen

Du skal indbetale et beløb til kontoen, før du kan betale med den.

Indbetaling til kontoen sker i din Coop app og via det betalingskort, som du har tilføjet i forbindelse med oprettelsen. Det er ikke muligt at indbetale beløb til kontoen på andre måder end via din Coop app.

Alle indbetalinger til kontoen udgør e-penge (elektroniske penge) og er reguleret af lov om betalinger.

Du kan anvende følgende betalingskort ved indbetaling til kontoen: Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa eller Visa Debit. Du kan også anvende andre betalingsmetoder, som understøttes af Coops app.

Dine kortoplysninger håndteres via en godkendt og certificeret betalingsleverandør. Leverandøren sørger for, at alle oplysninger behandles krypteret, så andre ikke kan få adgang til dine oplysninger.

2.2 Beløbsgrænser

For at øge sikkerheden og begrænse risikoen for misbrug m.v. gælder der forskellige beløbsgrænser for blandt andet indsættelser og indestående på kontoen.

Grænserne kan ændres løbende af Coop Bank uden varsel.

2.3 Køb i Coop

Når indbetalingen til kontoen er godkendt, kan du straks bruge det indbetalte beløb til køb i Coops butikker.

Betaling med kontoen sker via din Coop app, og du kan altid se din aktuelle saldo og følge med i dit forbrug i din Coop app.

Beløb, der er indbetalt til kontoen, kan ikke omveksles til kontanter eller overføres til andre.

Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes efterfølgende. Du skal derfor altid sikre dig, at beløbet er korrekt, inden du godkender betalingen.

2.4 Sikkerhed – personlig kode

Du skal oprette en personlig PIN-kode i din Coop app, som skal anvendes i forbindelse med alle indbetalinger til kontoen og ved efterfølgende betalinger med kontoen ved køb i Coop.

Din konto er personlig, og du må ikke overdrage den eller din personlige kode til andre.

2.5 Betalinger, som du ikke har godkendt

Det er vigtigt, at du løbende følger med i forbruget på din konto og straks spærrer den, hvis der er betalinger, som du ikke kender til eller ikke har godkendt.

Du spærrer din konto ved at kontakte Coop Medlemsservice på telefon 43 86 20 20.

Hvis din konto misbruges, får du dækket dit tab. I tilfælde af misbrug skal du kontakte Medlemsservice, der kan hjælpe dig.

Hvis der er sket misbrug af dit betalingskort, skal du i stedet rette henvendelse til den bank, som har udstedt det betalingskort, som du har lagt i din Coop app.

2.6 Ophør

Du kan til enhver tid opsige din konto uden varsel.

Vi kan lukke din konto uden varsel, hvis du:

  • tager fast bopæl udenfor Danmark
  • afgår ved døden
  • misligholder andre aftaler med os, herunder kredit

Hvis vi lukker din konto, har du krav på en saglig begrundelse.

Ved kontoens ophør overføres eventuelt indestående til dig, medmindre der foretages modregning i henhold til punkt 2.7 eller 3.7 nedenfor.

2.7 Udbetaling til din NemKonto

Udbetaling fra kontoen – enten i forbindelse med ophør eller i andre tilfælde – sker altid til din NemKonto.

For at kunne foretage udbetaling til din NemKonto modtager vi information om dit NemKonto-nummer, når vi sender en udbetalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få vejledning til at rette eller slette eventuelle forkerte oplysninger. NemKonto Support kan kontaktes på 44 60 63 68.

2.8 Indsigelser eller manglende dækning ved indbetalinger

Hvis banken modtager meddelelse om manglende dækning eller misbrug på det betalingskort, som er anvendt ved indbetaling på kontoen, er banken berettiget til straks at tilbageføre det indbetalte beløb fra din konto. Du vil altid modtage besked fra banken, hvis vi tilbagefører beløb fra din konto.

Hvis der ikke er dækning for det tilbageførte beløb på din konto, skal du straks indbetale det manglende beløb.

3. Garantiformuen

Beløb indbetalt til din konto er ikke dækket af Garantiformuen, da der ikke er tale om indlån i lov om finansiel virksomheds forstand men i stedet e-penge i henhold til lov om betalinger.

Ved bankens eventuelle konkurs vil indestående være et simpelt krav, der vil være dividendeberettiget på lige fod med øvrige simple kreditorer.

4. Pris- og gebyrændringer

Oprettelse og brug af kontoen, herunder kredit, er ikke forbundet med gebyrer eller andre former for omkostninger.

Vi forbeholder os dog retten til at opkræve sædvanlige rykkergebyrer, herunder inkassoomkostninger, hvis en manglende dækning på kontoen, fx efter en tilbageførsel som nævnt i punkt 2.8, ikke indbetales, eller hvis en kredit ikke tilbagebetales som aftalt.

Vi kan ændre vores priser og/eller tilføje nye gebyrer med 3 måneders varsel, hvis vi ændrer vores generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at øge indtjeningen eller opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af vores ressourcer eller kapacitet.

5. Personoplysninger

5.1 Dataansvar

Coop FordelsKonto fordelsordningen udbydes af Coop Danmark i samarbejde med Coop Bank. I relation til databeskyttelseslovgivningen er Coop Danmark og Coop Bank fælles dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som finder sted i forbindelse med driften af Coop FordelsKonto.

Coop Danmark håndterer de personoplysninger, som er nødvendige for at administrere Coop FordelsKonto fordelene.

Coop Bank administrerer de personoplysninger, som er nødvendige for at sikre opfyldelse af den finansielle lovgivning i relation til kontoen.

5.2 Personoplysninger

I forbindelse med etableringen af kontoen indsamler og registrerer vi en række almindelige personoplysninger om dig. Du kan finde information om, hvilke personoplysninger Coop Bank indsamler, hvorfor Coop Bank har brug for personoplysningerne, og hvordan Coop Bank opbevarer personoplysningerne i Coop Banks Privatlivspolitik på www.coopbank.dk eller ved at klikke her

5.3 Dine rettigheder

Databeskyttelseslovgivningen giver dig en række rettigheder i forhold til de personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på::

minedata@coop.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Klage m.v.

Kontoen udbydes og drives af:

Coop Bank A/S
Roskildevej 65
2620 Albertslund
CVR-nr. 34887969

Coop Bank har tilladelse som pengeinstitut og er underlagt tilsyn af Finanstilsynet (www.finanstilsynet.dk). Coop Bank kan kontaktes på www.coopbank.dk.

Hvis du ønsker at klage over os, skal du i første omgang kontakte bankens kundecenter.

Hvis du herefter fortsat er uenig i vores behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Coop Bank. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Coop Bank eller på Coop Banks hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for det Finansielle Ankenævn, St.Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33,
www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal e-mailadressen klageansvarlig@coopbank.dk angives.

Klager vedrørende Coop Banks overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Coop Banks behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.